Consilier cadastru IA și consilier, gradul IA – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ConstanţaConsilier cadastru IA și consilier, gradul IA

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa

7 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa organizează concurs de recrutare, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, corespunzător funcțiilor contractuale de execuție din cadrul Serviciului Cadastru, Biroul Înregistrare Sistematică, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni, după cum urmează:

 1. consilier cadastru, gradul IA;
 2. consilier, gradul IA.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • consilier cadastru, gradul IA – Serviciului Cadastru, Biroul Înregistrare Sistematică:
  • studii de specialitate: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă – specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre și cadastru;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 6 ani și 6 luni;
  • cunoștințe operare calculator.
 • consilier, gradul IA:
  • studii de specialitate: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență:
  • cursuri în domeniul cadastrului, geodezie, topografic absolvite cu diplomă sau certificat de calificare profesională;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 6 ani și 6 luni;
  • cunoștințe operare calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 mai 2019, ora 16:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă – Constanța, str. Mihai Viteazu nr. 2B, etaj 2, camera de consiliu;
 • 04 iunie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa, str. Mihai Viteazu nr. 2B, telefon 0241/488.625.

Apply for this Job