Consilier, asistent medical (farmacie), muncitor calificat, infirmiere, îngrijitoare (6 posturi) – Căminul pentru Persoane Vârstnice ReşiţaConsilier, asistent medical (farmacie), muncitor calificat, infirmiere, îngrijitoare (6 posturi)

Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa

15 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, Județul Caraş-Severin organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

• 1 post contractual de consilier, grad I, studii superioare în cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Achiziții și Resurse Umane;
• 1 post contractual de execuție, vacant de asistent medical (farmacie), studii postliceale în cadrul Compartimentului Asistență Medicală și Recuperare;
• 1 post contractual vacant de execuție, de muncitor calificat, treapta III (bucătar), studii medii/generale, în cadrul Compartimentului Administrativ și Prepararea Hranei;
• 2 posturi contractuale vacante de execuție de infirmiere, studii medii/generale, în cadrul Compartimentului îngrijire și Igienă Personală;
• 1 post contractual vacant de execuție, de îngrijitoare, studii medii/ generale, în cadrul Compartimentului îngrijire și Igienă Personală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru funcția contractuală de consilier, grad I:
studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;
vechime în specialitate minimum 6 ani și 6 luni;
cunoștințe de operare în sistemul național de raportare – FOREXEBUG constituie un avantaj.

• pentru funcția contractuală de execuție de asistent medical (farmacie):
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, specializarea asistent medical farmacie;
6 luni vechime în specialitate;
certificat de membru al Ordinul Asistenților Medicali, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
aviz de libera practică,

• pentru funcția contractuală de execuție de muncitor calificat, treapta III (bucătar):
studii generale/medii;
curs de calificare de bucătar;
vechime m specialitate – 6 luni.

• pentru funcția contractuală de execuție vacantă de infirmieră:
studii medii/generale;
curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali General iști. Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere, organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății,
vechime în muncă – minimum 6 luni.

• pentru funcția contractuală vacantă de îngrijitoare:
studii medii/generale;
vechime în muncă – minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 martie 2019, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 martie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 11 martie 2019, ora 13.30 – proba practică;
 • 14 martie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, Str. Sodolului, nr. 14, Judeţul Caraş-Severin, telefon 0255/215.656.

Apply for this Job