Consilier (11 posturi) – Agenţia Naţională pentru LocuinţeConsilier (11 posturi)

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

17 august 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 1. consilier gr. IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Centru(4 posturi)
 2. consilier gr. IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Nord Vest(2 posturi)
 3. consilier gr. IA – Oficiul Regional pentru Locuințe București Ilfov(3 posturi)
 4. consilier gr. IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Sud-Est(1 post)
 5. consilier gr. I – Oficiul Regional pentru Locuințe Sud-Est(1 post)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 2 posturi consilier gr. IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Centru:
  • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență In domeniul construcțiilor.
  • Autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare 2.2 sau 2.3 – construcții civile, industriale și agricole – categoria de importanță C sau B, conform art. 8 alin. (4) din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier.
  • Vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor.
  • Permis conducere auto categoria B și autoturism propriu.
  • Locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe Centru, respectiv județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba și Mureș.
  • Disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiție derulate de A.N.L. prin programele sale specifice și pentru lucru cu program prelungit în situații deosebite.
 • 2 posturi consilier gr. IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Centru:
  • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor.
  • Autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare 8 – instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță A, B, C și D), conform art. 8 alin. (4) din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, după cum urmează: 8.1 – instalații electrice, 8.2 – Instalații sanitare, termoventilații și 8.3 – Instalații gaze naturale.
  • Vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor.
  • Permis conducere auto categoria B și autoturism propriu.
  • Locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe Centru, respectiv județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba și Mureș.
  • Disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de Investiție derulate de A.N.L. prin programele sale specifice șl pentru lucru cu program prelungit în situații deosebite.
 • 1 post consilier gr. IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Nord Vest:
  • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor.
  • Autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare 2.2 sau 2.3 – construcții civile, industriale și agricole – categoria de importanță C sau B, conform art. 8 alin. (4) din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier.
  • Vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor.
  • Permis conducere auto categoria B și autoturism propriu.
  • Locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe Nord Vest, respectiv județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Bihor.
  • Disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiție derulate de A.N.L. prin programele sale specifice și penliru lucru cu program prelungit în situații deosebite.
 • 1 post consilier gr. IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Nord Vest:
  • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor.
  • Autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare 8 – instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță A, B, C și D), conform art. 8 alin. (4) din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, după cum urmează: 8.1 – instalații electrice, 8.2 – instalații sanitare, termoventilațli și 3.3 – instalații gaze naturale.
  • Vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor.
  • Permis conducere auto categoria B și autoturism propriu.
  • Locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe Nord Vest, respectiv județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Bihor.
  • Disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiție derulate de A.N.L. prin programele sale specifice și pentru lucru cu program prelungit în situații deosebite.
 • 2 posturi consilier gr. IA – Oficiul Regional pentru Locuințe București Ilfov:
  • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor.
  • Autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare 2.2 sau 2.3 – construcții civile, industriale șl agricole – categoria de importanță C sau B, conform art. 8 alin. (4) din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier.
  • Vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor.
  • Permis conducere auto categoria B și autoturism propriu.
  • Locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe București Ilfov, respectiv județul Ilfov și în mun. București.
  • Disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiție derulate de A.N.L. prin programele sale specifice și pentru lucru cu program prelungit în situații deosebite.
 • 1 post consilier gr. IA – Oficiul Regional pentru Locuințe București-llfov:
  • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor.
  • Autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare 8 – instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță A, B, C și D), conform art. 8 alin. (4) din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, după cum urmează: 8.1 – instalații electrice, 8.2 – instalații sanitare, termoventilații și 8.3 – instalații gaze naturale.
  • Vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor.
  • Permis conducere auto categoria B și autoturism propriu.
  • Locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe București-llfov, respectiv în județul Ilfov și în mun. București.
  • Disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiție derulate de A.N.L. prin programele sale specifice și pentru lucru în program prelungit în situații deosebite.
 • 1 post consilier gr. IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Sud-Est:
  • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor.
  • Autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare 2.2 sau 2.3 – construcții civile, industriale și agricole – categoria de importanță C sau B, conform art. 8 alin. (4) din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier.
  • Vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor.
  • Permis conducere auto categoria B și autoturism propriu.
  • Locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe Sud-Est, respectiv în județele: Tulcea, Brăila, Galați, Constanța, Vrancea și Buzău.
  • Disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de Investiție derulate de A.N.L. prin programele sale specifice și pentru lucru în program prelungit în situații deosebite.
 • 1 post consilier gr. I – Oficiul Regional pentru Locuințe Sud-Est:
  • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor.
  • Autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare 8 – instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță A, B, C și D), conform art. 8 alin. (4) din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, după cum urmează: 8.1 – instalații electrice, 8.2 – instalații sanitare, termoventilații și 8.3 – instalații gaze naturale.
  • Vechimea în specialitate – minimum 6 ani în domeniul construcțiilor.
  • Permis conducere auto categoria B și autoturism propriu.
  • Locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe Sud-Est, respectiv în județele: Tulcea, Brăila, Galați, Constanța, Vrancea și Buzău.
  • Disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiție derulate de A.N.L. prin programele sale specifice și pentru lucru în program prelungit în situații deosebite.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2021, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 septembrie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • 14 septembrie 2021, ora 11:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, bd. Unirii, nr. 61, bloc F3, sectorul 3, Bucureşti, telefon 0213076719, interior 2040/2039.

Apply for this Job