Consilier (3 posturi) – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Filiala Teritorială de IF Prahova, Unitatea de Administrare IlfovConsilier (3 posturi)

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Filiala Teritorială de IF Prahova, Unitatea de Administrare Ilfov

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Filiala Teritorială de IF Prahova, Unitatea de Administrare Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

• 1 post de consilier IA – Serviciul Plan Investiţii Exploatare Patrimoniu Achiziţii Contracte;
• 1 post de consilier IA Biroul Financiar Contabilitate Administrativ;
• 1 post de consilier II – Biroul Financiar Contabilitate Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• Pentru consilier IA, Serviciul P.I.E.P.A.C.:
studii superioare de lungă durată tehnice, economice sau administrative, absolvite cu diplomă de licenţă;
vechimea minimă: 5 ani în studii superioare.

• Pentru consilier IA, Biroul Financiar Contabilitate Administrativ:
studii superioare de lungă durată tehnice, economice sau administrative absolvite cu diplomă de licenţă;
vechimea minimă: 5 ani în studii superioare.

• Pentru consilier II, Biroul Financiar Contabilitate Administrativ:
studii superioare de lungă durată tehnice, economice sau administrative,
absolvite cu diplomă de licenţă;
vechimea minimă: 6 luni în studii superioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iulie 2017, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 11 august 2017, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Filiala Teritorială de IF Prahova, Unitatea de Administrare Ilfov cu sediul în satul Berceni, Bd. 1 Mai nr. 641, comuna Berceni, judeţul Ilfov judeţul Prahova, telefon 0799960080.

Apply for this Job