Consilier afaceri europene (12 posturi) – Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale BucureștiConsilier afaceri europene (12 posturi)

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale București

2 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

La Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a, nr. 772 din 2 august 2018, la anunţul cu numărul de înregistrare 167.874 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale amânat prin anunţul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a, nr. 815 din 10 august 2018, cu numărul de înregistrare 169.297, se face următoarea rectificare:

în loc de:

„-proba scrisă în data de 27 august 2018, ora 10.00, la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;”

se va citi:

proba scrisă în data de 29 august 2018, ora 11.00, la sediul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1, Amfiteatrul 1, parter, intrarea din str. Căderea Bastiliei; “

Conform Monitorului Oficial al României, Partea a III a, nr.815/10.08.2018 și 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) lit. a) H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul  Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță amânarea concursului pentru ocuparea a 12 posturi vacante de natură contractuală de consilieri afaceri europene la Unitatea pentru pregătirea consiliului președinției UE din cadrul aparatului propriu al MADR, organizat initial în data de 27 august 2018, ora 1000 proba scrisă, pentru data de 29 august 2018, ora 1000 proba scrisă.

INFORMAȚII PRIVIND DEPUNEREA DOSARULUI DE CONCURS

 Dosarul de concurs se va depune la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Management Resurse Umane, la secretarii comisiei de concurs, doamna Alina Catana, respectiv doamna Ionela Ștefan, tel. 0213072326

perioada de înscriere 03 – 21 august 2018 (conform programului de lucru, în perioada 06-29.08.2018 programul de lucru este de luni până joi 08,00-17,30, vineri 08,00-15,00, în vederea recuperării zilelor de 16 și 17 august declarate zile nelucrătoare).

 INFORMAȚII PRIVIND ETAPELE CONCURSULUI

 -Selecția dosarelor de înscriere – 22-23  august 2018;

-Proba scrisă – în data de 29 august 2018, ora 10,00, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

-Interviul se organizează în termen de maximum patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul  Ministerului  Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform prevederilor art. 24 alin. 5 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Cunoștințele de limbă străină vor fi testate în cadrul ambelor probe.

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale, după cum urmează:

 • 12 posturi vacante de natură contractuală de consilieri afaceri europene la Unitatea pentru pregătirea consiliului preşedinţiei UE din cadrul aparatului propriu al M.A.D.R.
 • Posturile de consilier afaceri europene din cadrul Unităţii pentru pregătirea Consiliului Preşedinţiei UE vor fi ocupate pe perioada determinalâ până la data de 31 august 2019.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 11 posturi consilier afaceri europene – Serviciului suport tehnic pentru grupurile de lucru – Unitatea pentru pregătirea Consiliului Preşedinţiei l E.
  • studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă/echivalentă sau studii universitare de licenţa;
  • vechime în specialitatea studiilor
  • limbi străine: limba engleză franceză – scris şi citit – nivel mediu;
  • cunoştinţe de operare programare pe calculator: Word. Excel – nivel mediu.
 • 1 post consilier afaceri europene în cadrul Serviciului logistică şi organizare – Unitatea pentru pregătirea Consiliului Preşedinţiei UE:
  • studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă sau studii universitare de licenţă;
  • vechime în specialitatea studiilor;
  • limbi străine: limba engleză/franceză – scris şi citit – nivel mediu;
  • cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Word, Excel – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 august 2018, ora 14.30  21 august 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27 august 2018, ora 10:00: proba scrisă; 29 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Bucureşti, bd. Carol I nr. 2 – 4, sectorul 3.

Date contact – tel. 021/3072326, email alina.catana@madr.ro.

Bibliografia, condiţiile specifice de participare precum şi actele solicitate candidaţilor la înscriere vor fi publicate pe pagina de web www.madr.ro şi afişate la sediul instituţiei din Bucureşti, bd. Carol I nr. 2 – 4, sectorul 3.

descarca: presa.docx 25KB DOCX

Amanare 

descarca: anunt-presa.docx 113KB DOCX

 

Apply for this Job