Consilier (3 posturi) – Agenţia Naţională a Funcţionarilor PubliciConsilier (3 posturi)

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

19 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior (2 posturi) şi consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Contencios din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior (2 posturi):
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
• cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, MS Office, navigare Internet): nivel de bază;
• cunoaşterea limbii engleze sau franceze: nivel de bază;
Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal (1 post):
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice,
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
• cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, MS Office, navigare Internet): nivel de bază;
• cunoaşterea limbii engleze sau franceze: nivel de bază.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 19 iunie 2017, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
  • 19 iunie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
3. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.G. nr.1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Codul de Procedură Civilă;
8. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Codul Civil, respectiv Cartea a V-a Capitolul IV – Raspunderea civilă si Cartea a VI-a despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job