Conservator, restaurator, muzeograf, guard (5 posturi) – Muzeul Bucovinei din SuceavaConservator, restaurator, muzeograf, guard (5 posturi)

Muzeul Bucovinei din Suceava

4 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Muzeul Bucovinei din Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, de execuție, vacante după cum urmează:

• conservator studii superioare, grad II – 2 posturi – Serviciul Conservare;
• restaurator, studii superioare, grad II – 1 post – Serviciul Restaurare;
• muzeograf, studii superioare, grad II – 1 post – Serviciul Cetatea de Scaun;
• guard – 1 post – Serviciul Cetatea de Scaun.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru cele două posturi de conservator, studii superioare, gradul II – Serviciul Conservare:
1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul muzeologie/istorie;
2. vechime în specialitate de minimum 6 luni,
3. cunoștințe de operare pe calculator: medii (Word, Excel);
4. limbi străine: nivel mediu la o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană) – citit, scris, vorbit;
5. abilități, calități și aptitudini necesare: aptitudini practice,
6. cerințe specifice: disponibilitate pentru efort psihic și fizic prelungit.

• pentru postul de restaurator, studii superioare, gradul II – Serviciul Restaurare:
1. studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență:
2. vechime în muncă – minimum 6 luni în specialitate;
3. cunoștințe medii a unei limbi străine de circulație, scris, vorbit, citit;
4. disponibilitate pentru muncă de teren: deplasări, delegații – conform prevederilor legale in vigoare:
5. stare de sănătate corespunzătoare activității specifice de manipulare mase atipice și lucru în aer liber;
6. abilități corespunzătoare pentru prelucrări mecanice și manuale;
7. răbdare și capacitate de realizare a unor lucrări minuțioase;
8. capacitate de concentrare;
9. spirit critic în alegerea și aplicarea soluțiilor teoretice în practică;
10. abilitate de lucru individual și în echipă;
11. atestatul profesional constituie avantaj.

• pentru postul de muzeograf, studii superioare, gradul II – Serviciul Cetatea de Scaun:
1. studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul muzeologie sau istorie;
2. vechimea în muncă: minimum 6 luni în domeniile muzeal, arhivistic, pedagogic, alte domenii care necesită studii superioare în specialitatea solicitată;
3. cunoștințe de operare pe calculator: medii (Word, Power Point);
4. limbi străine: nivel mediu germană, spaniolă sau italiană (citit, scris, vorbit).

• pentru postul de guard – Serviciul Cetatea de Scaun:
1. minim studii generale;
2. certificat de calificare profesională – agent pază și ordine, recunoscut de către Inspectoratul Județean de Poliție;
3. nu se solicită vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 aprilie 2019, ora 16.00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 06 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Muzeului Bucovinei din Municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 33, telefon: 0230/216.439.

Apply for this Job