Conservator gr. I şi arhivist gr. II (2 posturi) – Muzeul Naţional al Ţăranului RomânConservator gr. I şi arhivist gr. II (2 posturi)

Muzeul Naţional al Ţăranului Român

19 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Muzeul Naţional al Ţăranului Român organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de conservator gr. I şi arhivist gr. II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• Conservator gr. I în cadrul Secţiei Conservare şi Restaurare
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: Domeniul fundamental – ştiinţe umaniste; Ramura de ştiinţă – Istorie, Chimie şi Biologie; Domeniul de licenţă – Studiul patrimoniului (Heritage Studies);
vechime minimum 5 ani;
cunoştinţe operare PC: Microsoft (Mice, Word, Power Point, Excel;
constituie avantaj studii masterale în domeniul patrimoniului sau alte acreditări în valorificarea patrimoniului cultural.

• Arhivist gr. II în cadrul Biroului Arhivă Etnologică şi Bibliotecă
studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile arhivistică, studii culturale, studii media şi studii vizuale, etnologie, filologie, istorie, sociologie sau antropologie;
vechime minimum 6 luni;
constituie un avantaj experienţa practică de lucru direct cu arhivele ( indiferent de specificul acestora – fotografie, video, audio, documente).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 decembrie 2018, ora 15:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane – Juridic din Șoseaua Kiseleff nr.3, sector 1/ telefon 021/3179661 interior 217.

Apply for this Job