Cercetător științific și asistent de cercetare (8 posturi) – Universitatea „Ovidius“ din ConstanţaCercetător științific și asistent de cercetare (8 posturi)

Universitatea „Ovidius“ din Constanţa

16 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, cu sediul în Constanţa, Bd. Mamaia nr. 124, judeţul Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

 • 1 post cercetător științific, poziția 146/6 – Platforma de Histopatologie – perioadă nedeterminată în cadrul CEDMOG (Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Studiul Morfologic și Genetic în Patologia Malignă):
  • medic specialist/primar anatomie patologică; doctorand/ doctor în științe.
  • Condițiile minime de experiență profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele supuse evaluării pentru activitatea de cercetare științifică sunt următoarele:
  • să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 2 ani sau de cel puțin 4 ani în alte activități;
  • Concursul va consta în:
  • analiza dosarului candidatului;
  • proba scrisă 3 subiecte;
  • proba orala – prezentarea unei propuneri de dezvoltare a carierei de cercetător (maxim 10 min.).
 • 1 post – cercetător științific, poziția 169/2- Platforma de Histopatologie perioadă nedeterminată în cadrul CEDMOG (Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Studiul Morfologic și Genetic în Patologia Malignă):
  • medic specialist/’primar anatomic patologică sau biolog cu experiență in citologie, doctorand’ doctor în științe.
  • Condițiile minime de experiență profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele supuse evaluării pentru activitatea de cercetare științifică sunt următoarele:
  • să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 2 ani sau de cel puțin 4 ani în alte activități;
  • Concursul va consta în:
  • analiza dosarului candidatului (eliminatorie);
  • proba scrisă – 3 subiecte;
  • proba orala (interviul) – prezentarea unei propuneri de dezvoltare a carierei de cercetător (maximum 10 min.).
 • 1 post asistent de cercetare, poziția 170/3 Platforma de Histopatologie perioadă nedeterminată în cadrul CEDMOG (Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Studiul Morfologic și Genetic în Patologia Malignă):
  • medic rezident/specialist anatomie patologică; doctorand/doctor în științe.
  • Condițiile minime de experiență profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele supuse evaluării pentru activitatea de cercetare științifică sunt următoarele:
  • să fie absolvenți cu examen de licență sau de diplomă;
  • Concursul va consta în;
  • analiza dosarului candidatului (eliminatorie);
  • proba scrisă – 3 subiecte;
  • proba orala (interviul) – prezentarea unei propuneri de dezvoltare a carierei de cercetător (maximum 10 min.).
 • 1 post cercetător științific, grad III, poziția 147/7 – Platforma de Microscopie – perioadă nedeterminată în cadrul CEDMOG (Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Studiul Morfologic și Genetic în Patologia Malignă):
  • fizician/biofizician/inginer/biolog/medic – cu experiență în microscopie electronica; doctor în științe; minimum 5 contribuții științifice (cărti/articole științifice/brevet de invenție) m domeniul postului: lucrările științifice trebuie sa fie publicate in extenso, în reviste de specialitate/volume de conferință cu ISSN/ISBN; din acestea, minimum 3 trebuie să fie indexate într-o bază de date internațională [BDI], de referință pentru domeniul postului (reviste cotate sau indexate ISI Thomson Reuters categoria A-CNCS, ISI Conference Proceeding B+, alte BDI).
  • Condițiile minime de experiență profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele supuse evaluării pentru activitatea de cercetare științifică sunt următoarele:
  • 4 ani vechime pentru persoanele care dețin titlul științific de doctor și provin din învățământul superior ori din domeniul cercetării sau 8 ani vechime pentru persoanele care dețin titlul științific de doctor și provin din afara învățământului superior sau al cercetării.
  • Concursul va consta în analiza dosarului candidatului (eliminatorie);
  • proba orală (interviul) – prezentarea unei propuneri de dezvoltare a carierei de cercetător (maximum 10 min.).
 • 1 post cercetător științific, poziția 148/8 Platforma Biologic celulară— perioadă nedeterminată în cadrul CEDMOG (Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Studiul Morfologic și Genetic în Patologia Malignă):
  • medic / biolog / biochimist; doctorand/doctor în științe.
  • Condițiile minime de experiență profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele supuse evaluării pentru activitatea de cercetare științifică sunt următoarele:
  • să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 2 ani sau de cel puțin 4 ani în alte activități.
  • Concursul va consta în:
  • analiza dosarului candidatului (eliminatorie);
  • proba scrisă (3 subiecte);
  • proba orală (interviul) – prezentarea unei propuneri de dezvoltare a carierei de cercetător (maximum 10 min.).
 • 1 post asistent de cercetare, poziția 171/4 – Platforma Biologie celulară perioadă nedeterminată în cadrul CEDMOG (Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Studiul Morfologic și Genetic în Patologia Malignă):
  • medic / biolog / biochimist; doctorand/doctor în științe.
  • Condițiile minime de experiență profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele supuse evaluării pentru activitatea de cercetare științifică sunt următoarele:
  • sa fie absolvenți cu examen de licență sau de diplomă.
  • Concursul va consta în:
  • analiza dosarului candidatului (eliminatorie);
  • proba scrisă (3 subiecte);
  • proba orală (interviul) – prezentarea unei propuneri de dezvoltare a carierei de cercetător (maximum 10 min.).
 • 1 post asistent de cercetare, poziția 172/5-Platforma Biologie moleculara perioadă nedeterminată în cadrul CEDMOG (Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Studiul Morfologic și Genetic în Patologia Malignă):
  • medic / biolog / biochimist; doctorand/doctor în științe.
  • Condițiile minime de experiența profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele supuse evaluării pentru activitatea de cercetare științifică sunt următoarele:
  • să fie absolvenți cu examen de licență sau de diplomă.
  • Concursul va consta în
  • analiza dosarului candidatului (eliminatorie);
  • proba scrisă (3 subiecte);
  • proba orală (interviul) – prezentarea unei propuneri de dezvoltare a carierei de cercetător (maximum 10 min.).
 • 1 post asistent de cercetare, poziția 168/1 – Platforma de Medicină de Laborator – perioadă nedeterminată în cadrul CEDMOG (Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Studiul Morfologic și Genetic în Patologia Malignă):
  • medic / biolog / biochimist / chimist / fizician; doctorant/doctor în științe.
  • Condițiile minime de experiență profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele supuse evaluării pentru activitatea de cercetare științifică sunt următoarele:
  • să fie absolvenți cu examen de licență sau de diplomă;
  • Concursul va consta în:
  • analiza dosarului candidatului (eliminatorie);
  • proba scrisă (3 subiecte);
  • proba orală (interviul) – prezentarea unei propuneri de dezvoltare a carierei de cercetător (maximum 10 min.)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 mai 2019, ora 16.00: depunerea dosarelor;
 • 07 iunie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 13 iunie 2019: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul Universităţii „Ovidius“ din Constanţa – Direcţia Resurse Umane, Biroul Personal – Cămin 1 – camera 14 , bd. Mamaia nr. 124, telefon 0241.615.903.

Apply for this Job