Cercetător științific în fizică – Universitatea „Transilvania” din BraşovCercetător științific în fizică

Universitatea „Transilvania” din Braşov

31 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea „Transilvania” din Braşov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale temporar vacante de cercetător științific in fizică din cadrul unui proiect, studii superioare, doctorat și postdoctorat. în fizică, specializarea Biofizică, la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Transilvania din Brașov, din cadrul ICDT, centrul de cercetare CI 7A.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare; Masterat în Fizică;
 • doctorat și postdoctorat în Fizică, specializarea Biofizică;
 • rezultate dovedite de cercetării științifice: experiență ca responsabil de proiect sau membru în alte proiecte de cercetare; publicații în reviste științifice (peer-reviewed) cu factor de impact ridicat (peste 1) ca prim autor și co-autor.
 • cunoștințe avansate de biochimie: prepararea probelor lichide, separare prin centrifugare, stabilire a pH-ului unei soluții.
 • cunoștințe avansate în studiul interacțiunilor biomoleculare: interacțiuni proteinc/peptide – liganzi;
 • cunoștințe avansate în modelarea și simularea asistată de calculator în analiza interacțiunilor biomoleculare;
 • cunoștințe avansate ale metodelor spectroscopice: microscopie de forță atomică (ATM), spectroscopie de absorbție în UV-Vis, fluorimetrie, spectroscopie în mfraroșu cu transformata Fourier (FT-IR);
 • cunoștințe avansate ale metodelor cdorimetrice; cdorimetrie de titraj izoterm (ITC), calorimetrie prin scanare diferențială (DSC);
 • experiență în lucrul cu programe de analiza și prelucrare a datelor experimentale;
 • cunoașterea limbii engleze.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2019, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 iulie 2019, ora 11.00 – proba practică;
 • 10 iulie 2019, ora 11.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.   Relații suplimentare se pot obține la sediul Universității „Transilvania” din Braşov, Bd. Eroilor nr. 29, cam. 212, telefon 0268/413.000, interior 139, 152.

Apply for this Job