Cercetător științific III (3 posturi) – Institutul Național al Patrimoniului (I.N.P.)Cercetător științific III (3 posturi)

Institutul Național al Patrimoniului (I.N.P.)

16 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Național al Patrimoniului (I.N.P.) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • cercetător științific III (2 posturi) în cadrul Secției Monumente Istorice și Peisaje Culturale:
  • studii studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență mtr-unul dintre domeniile arhitectură – istoria arhitecturii, conservare și restaurare de arhitectură, istorie și istoria artei; studii postuniversitare în unul dintre domeniile arhitectura – istoria arhitecturii, conservare și restaurare de arhitectură, istorie și istoria artei;
  • activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor;
  • limbi străine: cunoașterea a două limbi străine de circulație internațională (dintre engleză, franceză, germană, italiană; prima limbă – nivel C1 conform standardelor CEFR; a doua limbă – nivel B1);
  • experiență în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge); AutoCad, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, ArchiCAD;
  • cerințe specifice:
   • gradul de îndeplinire a performanțelor;
   • adaptarea la complexitatea muncii;
   • disponibilitate pentru efectuarea de călătorii frecvente, delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în situațiile și condițiile pe care le presupune realizarea proiectelor și activităților specifice;
   • pregătire profesională la nivelul standardelor naționale și internaționale;
   • cunoașterea și aplicarea legislației privind cercetarea, protejarea patrimoniului;
   • capacitate formativă pentru implementarea de proiecte și programe de cercetare;
   • elaborarea și publicarea de materiale de specialitate – volume, studii, articole etc.;
   • stăpânirea unui bagaj de cunoștințe vast în domeniul patrimoniului cultural imobil;
   • capacitate de a se exprima creator, valorificând datele obținute în urma cercetărilor desfășurate;
   • capacitatea de a comunica și de a transmite mai departe, în diferite forme, rezultatele muncii depuse;
   • limbaj tehnic de specialitate;
   • preocuparea permanentă pentru îmbunătățirea standardelor profesionale.
 • cercetător științific III în cadrul Secției Patrimoniu Mondial:
  • studii studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre domeniile arhitectură – istoria arhitecturii, conservare și restaurare de arhitectură, istorie și istoria artei; studii postuniversitare în domeniile: studii culturale – arhitectură, filologie; Rectificare: (Conform M.O. nr. 427/23.04.2019, partea a III-a).
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, în unul dintre domeniile: peisagistică cu specializarea grădini și peisaje istorice; horticulturii cu specializarea peisagistică; arhitectură – istoria arhitecturii, istorie și istoria artei; studii postuniversitare de master în domeniile: studii culturale – arhitectură, filologie;
  • activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor;
  • limbi străine: cunoașterea a două limbi străine de circulație internațională (dintre engleză, franceză, germană, italiană; prima limbă – nivel C1 conform standardelor CEFR; a doua limbă – nivel B1);
  • experiență în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge); Adobe Photoshop, CorelDraw;
  • cerințe specifice:
   • gradul de îndeplinire a performanțelor:
   • adaptarea la complexitatea muncii;
   • disponibilitate pentru efectuarea de călătorii frecvente, delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în situațiile și condițiile pe care le presupune realizarea proiectelor și activităților specifice;
   • pregătire profesională la nivelul standardelor naționale și internaționale;
   • cunoașterea și aplicarea legislației privind cercetarea, protejarea patrimoniului;
   • capacitate formativă pentru implementarea de proiecte și programe de cercetare;
   • elaborarea și publicarea de materiale de specialitate – volume, studii, articole etc.;
   • stăpânirea unui bagaj de cunoștințe vast în domeniul patrimoniului cultural imobil;
   • capacitate de a se exprima creator, valorificând datele obținute în urma cercetărilor desfășurate;
   • capacitatea de a comunica și de a transmite mai departe, în diferite forme, rezultatele muncii depuse;
   • limbaj tehnic de specialitate;
   • preocuparea permanentă pentru îmbunătățirea standardelor profesionale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 mai 2019. ora 10.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 mai 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 17 mai 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Național al Patrimoniului București, str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sectorul 4, (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Secției Resurse Umane, telefon 021/336.60.73.

Apply for this Job