Cercetător ştiinţific, gradul III – Universitatea de Artă şi Design din Cluj-NapocaCercetător ştiinţific, gradul III

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

9 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de cercetător ştiinţific, gradul III, în cadrul Proiectului cu Titlul: Implementarea şi exploatarea rezultatelor cercetării ştiinţifice m practica restaurării şi conservării bunurilor culturale, PN-HI-P1 -1.2-PCCDI-2017- 0878, nr. contract 55 PCCDI/2018.

Postul este scos la concurs în vederea angajării pe perioadă determinată în condiţiile prevăzute în Pachet de informaţii al competiţiei PCCDI din 2017, de la data încheierii contractului individual de muncă şi până la data de 31.08.2022.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvent (cu diplomă de licenţă şi rnasterat) al unui program de studii din cadrul unei Facultăţi de Arte Plastice, Facultăţi de Arte Decorative şi Design, Facultăţi de Istoria şi Teoria Artei;
 • doctor în domenii precum Arte Vizuale/Arte Plastice şi Decorative/ Istoria şi Teoria Artei;
 • cunoaşterea avansată a unei limbi străiiieţengleză, franceză, germană, italiană, spaniolă);
 • nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 iulie 2018, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 iulie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • 02 august 2018, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Candidaţii vor depune dosarul de concurs la Compartimentul resurse umane şi salarizare la sediul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 90, după înregistrarea cererii de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei, la registratura U.A.D., Piaţa Unirii nr. 31, telefon contact: 0264-592883 şi 0754-600021.

Apply for this Job