Cercetător științific (6 posturi) – Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului BucureștiCercetător științific (6 posturi)

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului București

11 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, de:

 • 1 post CS I, 0,5 normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului Istoria Culturii și Civilizației Levantului;
 • 1 post CS II, 0,5 normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului Diplomație Culturală;
 • 1 post CS III, normă întreagă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului Diplomație Culturală;
 • 1 post CS I Geografie – Știința Mediului, 0,5 normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului Natură, Cultură și Societate;
 • 1 post CS I Istorie – Arheologie, 0,5 normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului Natură, Cultură și Societate;
 • 1 post CS III Geoarheologie, 0,5 normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului Natura, Cultura și
 • Condiții specifice:
 • 1 post CSI, 0,5 normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului Istoria Culturii și Civilizației Levantului:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență într-unul din domeniile: filologie/filologie slavă, studii culturale;
  • teza de doctorat trebuie să conțină problematica filologiei slave și/sau istoriei culturale a Peninsulei Balcanice;
  • certificarea activității de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 9 ani și titlul științific de doctor;
  • pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice este necesară certificarea unei vechimi de 15 ani în profilul postului;
  • experiență/activitate științifică, referitoare la istoria culturală a Peninsulei Balcanice, mitologia și folclorul sud-estului Europei, antropologie, imagologie, filologie slavă, demonstrată prin minimum 5 titluri de carte și 15 de articole publicate în țară și/sau străinătate;
  • experiență de cercetare certificată prin participarea la cel puțin două proiecte de cercetare în domeniile de referință ale postului;
  • recunoaștere profesională certificată prin calitatea de membru în comitetul redacțional sau colegiu editorial sau consiliul științific al unei publicații de specialitate din țară sau din străinătate;
  • recunoașterea profesională probată prin afilierea la o societate de cercetare sau centru de cercetare din țară și/sau străinătate;
  • cunoașterea unei limbi slave și a unei alte limbi de circulație internațională (nivel avansat) confirmată prin diplomă de licență, certificate de competență lingvistică sau publicații;
  • experiență în operare PC: Microsoft Office – Word, Excel, Access, PowerPoint, navigator web.
 • 1 post 0,5 normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului diplomație Culturală:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență într- unul din domeniile: științe politice, sociologie, drept internațional;
  • teza de doctorat trebuie să conțină problematica relațiilor internaționale, a elementelor de drept internațional, politici europene, managementul proiectelor de dezvoltare;
  • certificarea activității de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 8 ani și titlul științific de doctor;
  • pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 12 ani în profilul postului;
  • certificarea experienței/activității științifice demonstrată prin minimum 1 titlu de carte și/sau 7 articole științifice în reviste din România și/sau străinătate. într-unul din domeniile de specialitate ale postului;
  • cunoașterea la nivel avansat a modului de operare PC, a minimum două limbaje de programare și a prelucrării datelor statistice în domeniul științelor sociale;
  • Cunoașterea a cel puțin 2 limbi de circulație internațională (nivel avansat) confirmată prin diplomă de licență, certificate de competență lingvistică sau publicații.
 • 1 post CS III, normă întreagă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului Diplomație Culturală:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu licență într-unul dintre domeniile: istorie, filosofie, relații internaționale, limbi și literaturi străine;
  • teza de doctorat trebuie să conțină domeniul studiilor iudaice;
  • certificarea activității de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor: pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor;
  • certificarea experienței/activității științifice demonstrată prin minimum 1 titlu de carte și/sau 5 articole științifice în reviste din România și/sau străinătate, într-unul din domeniile de specialitate ale postului;
  • cunoașterea limbii engleze sau a altei limbi de circulație internațională (nivel avansat) confirmată prin diplomă de licență, certificate de competență lingvistică sau publicații;
  • experiență în operare PC: Microsoft Office – Word, Excel, Access, PowerPoint, navigator web.
 • 1 post CSI Geografie – Știința Mediului, 0,5 normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului Natură, Cultură și Societate:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în geografie/știința mediului;
  • teza de doctorat publicată în geografie/știința mediului;
  • activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate de minimum 9 ani;
  • pentru candidații din afara învățământului superior sau a cercetării științifice – certificarea unei vechimi de 15 ani în profilul postului;
  • minimum 2 cărți publicate ca prim autor;
  • minimum 20 articole publicate în reviste de specialitate incluse în baze de date recunoscute de C.N.C.S.;
  • experiență în coordonarea proiectelor în domeniul impactului schimbărilor climatice asupra dezvoltării socio-economice a regiunilor, atestată prin lucrări publicate și rapoarte;
  • cunoașterea a două limbi de circulație internațională (engleză, franceză) nivel avansat confirmată prin diplome/certificate.
 • 1 post CSI Istorie – Arheologie, 0,5 normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului Natură, Cultură și Societate:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în istorie;
  • teza de doctorat publicată în istorie premodernă;
  • activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate de minimum 9 ani;
  • pentru candidații din afara învățământului superior sau a cercetării științifice – certificarea unei vechimi de 15 ani în profilul postului;
  • autor a minimum 2 cărți și 20 de articole publicate în reviste de specialitate incluse în baze de date recunoscute de C.N.C.S.;
  • experiență în coordonarea cercetărilor în situri arheologice din Dobrogea, demonstrată prin publicații și rapoarte de cercetare;
  • experiență în coordonarea proiectelor naționale și internaționale în specialitate;
  • cunoașterea a două limbi de circulație internațională (engleză, franceză) nivel avansat confirmată prin diplome/certificate.
 • 1 post CSIII Gcoarheologie. 0,5 normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului Natură, Cultură și Societate:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licettță în geologie;
  • teză de doctorat în istoric, specializarea preistorie;
  • activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate de minimum 6 ani;
  • în cazul candidaților din afara învățământului superior care dețin titlul de doctor o vechime în specialitate de 8 ani;
  • autor a minimum 20 de lucrări în domeniu geoarheologiei, publicate ca prim autor;
  • experiență în desfășurarea proiectelor de gcoarheologie în teren, demonstrată prin publicații și rapoarte de cercetare;
  • cunoașterea a două limbi de circulație internațională (engleză, franceză), nivel avansat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 aprilie 2020, ora 12.00, termenul limită de depunere a dosarelor – str. M. Constantin Prezan nr. 2A, sector 1;
 • Selecția și verificarea dosarelor se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003, în perioada 14-15 aprilie 2020.
 • 27 aprilie 2020, ora 10.00, proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Conform art. 15 alin 6 din Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare-dezvoltare cu studii superioare cuprinde obligatoriu următoarele:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Institutului;
 2. b) act de identitate în original și în copie;
 3. c) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;
 4. c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice;
 5. d) curriculum vitae, semnat și datat;
 6. e) lista lucrărilor științifice publicate (semnată și datată), însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative din cele menționate la condițiile specifice;
 7. f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.;
 8. h) cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

(7) Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile, la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Anunțul de concurs este disponibil online accesând adresa www.institutlevant.ro, secțiunea Cariere.

Tematica / bibliografia de concurs și cererea de înscriere se găsesc pe site-ul ISACCL, secțiunea Cariere.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informații suplimentare se pot obține de la secretariat ISACCL, pe adresa  office@institutlevant.ro sau la telefon 0723.289.799.

descarca: ISACCL-anunt-CS-MO-11.03.2020.doc 100KB DOC

Apply for this Job