Casier, șofer (4 posturi) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice BucureştiCasier, șofer (4 posturi)

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

5 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr. 13, sectorul 2, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoare lor funcţii publice de execuţie vacante de:

 • 1 post casier la Compartimentul Financiar Contabilitate si Administrativ – Biroul Vamal de Interior Gradul I Bucureşti
 • 1 post casier la Compartimentul Financiar Contabilitate si Administrativ – Biroul Vamal de Interior Gradul II Băneasa
 • 1 post casier la Compartimentul Financiar Contabilitate si Administrativ – Biroul Vamal de Frontieră Gradul I Otopeni Călători
 • 1 post şofer I la Compartimentul Financiar Contabilitate si Administrativ – Biroul Vamal de Frontieră Gradul I Otopeni Călători

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 pentru posturile de casier:
studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
îndeplinirea condiţiilor de gestionar prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările şi completările ulterioare (vârsta de 21 ani împlinită, adeverinţă de la ultimul loc de muncă din care să rezulte daca a produs pagube, natura acestora şi dacă ele au fost acoperite, declaraţie pe propria răspundere că nu a fost condamnat, conform art. 4) şi constituirea de garanţii conform Ordinul Ministrului Finanţelor nr.1767/1998, cu modificările şi completările ulterioare, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor în centrala M.F.P. şi unităţilor sale subordonate;
minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concurs.

 pentru postul de sofer I:
permis de conducere categoria B, CE;
minim 5 ani vechime in specialitate;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 noiembrie 2018, ora 16:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 decembrie 2018, ora ora 08:30: proba scrisă;
 • 03 decembrie 2018, ora ora 12:30: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Dosarul de concurs se va depune la sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti situat în str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota, nr.13, sector 2, Bucureşti.

Anunţul de concurs detaliat şi bibliografiile sunt afişate la sediul instituţiei şi pe pagina de web a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, respectiv http://www.anaf.ro → Structură ANAF → DGRFP Bucureşti → Info DGRFPB → Resurse Umane → Concursuri”.

descarca: 1-anunt-guvern.doc 56KB DOC

Apply for this Job