Bucătar, muncitor de întreţinere-electrician cu 0,5 normă, şofer şi muncitor de întreţinere (zugrav-faianţator) – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” din SibiuBucătar, muncitor de întreţinere-electrician cu 0,5 normă, şofer şi muncitor de întreţinere (zugrav-faianţator)

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” din Sibiu

8 ianuarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” din Sibiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante de:

 1. un post de bucătar,
 2. o jumătate de post de muncitor de întreţinere – electrician,
 3. un post de şofer;
 4. un post de muncitor de întreţinere – zugrav-faianţator.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: şcoală profesională de profil, respectiv permis de conducere categoria B;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 ianuarie 2018, ora 09.00 – proba scrisă;
 • 01 februarie 2018, ora 09.00 – proba practică;
 • 02 februarie 2018, ora 09.00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” din Sibiu, Str. Postăvarilor nr. 18, judeţul Sibiu, telefon: 0269,218797.

Apply for this Job