Biolog – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-NapocaBiolog

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

22 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de biolog, studii superioare la Centrul de Cercetări pentru Genomică funcțională, Biomedicină și Medicină transalațională.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • – absolvent/ă de studii superioare în biologie/biochimie cu diplomă de licență emisă de către o universitate acreditată;
 • -absolvent/ă de masterat în domeniul biologie cu diplomă de masterat emisă de către o universitate acreditată;
 • – cunoștințe temeinice de limba engleză ( cunoașterea limbii germane constituie avantaj);
 • – cunoștințe de operare PC și a programelor proprii echipamentelor din laborator dar și a unor programe specializate de analiză și procesare imagistică ( ex. ImageJ, Imaris);
 • – cunoștințe teoretice și practice în domeniile biologie, biochimie, biologie moleculară;
 • – cunoștințe teoretice și practice legate de: sinteza diferitelor clase de nanoobiecte, funcționalizarea nanoparticulelor, pregătirea probelor pentru microscopia de fluorescență, microscopia de fluorescență și microscopia confocală de fluorescență;
 • – să cunoască aparatura și echipamentele de laborator din domeniul microscopiei;
 • – activitate de cercetare de minim 12 luni într-un centru de cercetare în domeniul postului;
 • – autor/coautor în minim doua publicații indexate ISI cu factor de impact.
 • – proiect de cercetare ( în domeniul ales pentru concurs- biologie celulară și moleculară):  Titlu, Ipoteza de lucru, Contextul internațional al propunerii de proiect, Metode, Rezultate așteptate (maxim 6 pagini). Proiectul de cercetare se depune format word și ppt la dosarul de concurs și va fi susținut în cadrul interviului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 martie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 18 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 22 martie 2019, ora 10:00: proba interviu;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, str. Victor Babeş nr. 8, etaj 2, camera 209, Județul Cluj, telefon 0264/597.256, interior 2164.

Apply for this Job