Bibliotecar SI şi referent de specialitate SII – Biblioteca Naţională a RomânieiBibliotecar SI şi referent de specialitate SII

Biblioteca Naţională a României

24 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Biblioteca Naţională a României organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. bibliotecar SI- Serviciul Comunicarea Colecţiilor, Direcţia FSBP;
 2. referent de specialitate SII – Biroul Resurse Umane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • bibliotecar S I – Serviciul Comunicarea Colecţiilor, Direcţia FSBP din sediul central:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare – ştiinţe umaniste şi arte, domeniul de ierarhizare – studii culturale, domeniul de licenţă – studii culturale, specializare – studii americane;
  • sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare – ştiinţe umaniste şi arte; ramura de ştiinţă – filologie, domeniul de ierarhizare – filologie, domeniul de licenţă – limbă şi literatură sau limbi modeme aplicate;
  • sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul fundamental de ierarhizare – ştiinţe sociale, ramura ştiinţe ale comunicării, domeniul de ierarhizare – ştiinţe ale comunicării, domeniul de licenţă – ştiinţe ale comunicării, specializare – ştiinţe ale informării şi documentării;
  • sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare – ştiinţe umaniste şi arte ramura de ştiinţă – istorie, domeniul de ierarhizare – istorie, domeniul de licenţă – istorie;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor: 3 ani şi 6 luni;
  • cunoaşterea limbii engleze – nivel avansat – CI /C2;
  • cunoştinţe de bază privind cultura şi civilizaţia americană;
  • experienţa în domeniul organizării de evenimente cu caracter educativ şi/sau cultural constituie avantaj.
 • referent de specialitate S II – Biroul Resurse Umane:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor umaniste – ramura sociologie, domeniul de licenţă sociologie – specializarea resurse umane;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale – ramura ştiinţe juridice, psihologie şi ştiinţe comportamentale, domeniul de licenţă drept; psihologie;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale – ramura ştiinţe administrative – specializare administraţie publică, completate cu masterat în specializarea resurse umane şi/sau curs de specializare – specialist resurse umane absolvit cu certificat/atestat acreditat A.N.C. la nivel naţional, cod COR 242314;
  • vechime minimă în domeniul resurselor umane: 6 luni pe poziţie şi grad profesional similare;
  • cunoştinţe temeinice de legislaţia muncii;
  • cunoştinţe acreditate operare REVISAL;
  • cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine de circulaţie internaţională – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 octombrie 2018, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 23 octombrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Biblioteca Naţională a României, cu sediul în Bucureşti, Bd Unirii nr. 22, camera G 02, sectorul 3, telefon 021/314.24.34, interior 1025 şi 1027.

Apply for this Job