Bibliotecar și secretar relații artistice și de cercetare (2 posturi) – Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din IaşiBibliotecar și secretar relații artistice și de cercetare (2 posturi)

Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi

5 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

 1. bibliotecar în cadrul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice și Facultății de Teatru;
 2. secretar relații artistice și de cercetare, în cadrul Secretariatului Rectorat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • bibliotecar în cadrul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice și Facultății de Teatru:
  • să fie absolvenți de studii universitare de licență în domeniul muzical sau teatral și curs de inițiere în biblioteconomie;
  • să cunoască normele I.S.B.D. și C.Z.U. pentru publicații;
  • este necesară cunoașterea și operarea pe calculator a unor programe de lucru necesare activităților desfășurate (Microsoft World, Excel, Paint);
  • constituie un avantaj cunoașterea unui soft de bibliotecă (Liberty, Aleph etc.)
  • abilități de comunicare (conversațional limba engleză) și organizare, de relaționare interumană, capacitate de învățare, rapiditate, eficiență;
  • disponibilitate pentru program de lucru flexibil;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează. atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie (cu referire la alergii privind necesitatea adaptării în condiții specifice de bibliotecă).
 • secretar relații artistice și de cercetare, în cadrul Secretariatului Rectorat:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență,
   • constituie avantaj:
    1. studii de licență absolvite în unul dintre domeniile: muzică, teatru și arte vizuale;
    2. studii postuniversitare absolvite într-unul dintre cele trei domenii menționate.
  • să aibă cunoștințe temeinice de utilizare a calculatorului:
   1. utilizare sisteme de operare Microsoft Windows,
   2. aplicații de tip Office (Microsoft Office, Adobe Acrobat etc.),
   3. aplicații pentru graphic design (Corel, Adobe Photoshop etc.),
   4. aplicații internet (browsere, clienți de mail, aplicații tip cloud, baze de date online etc.) și altele.
   5. constituie un avantaj – cunoștințe pentru updatarea informațiilor pe un site;
  • să aibă o cultură generală solidă, în special în domeniul artistic (muzică, teatru, arte vizuale);
  • abilități de comunicare și organizare, capacitate de învățare, rapiditate, eficiență, etc.;
  • cunoașterea limbii engleze, scris și vorbit, de asemenea, cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
  • disponibilitate pentru program de lucru flexibil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 aprilie 2019, între orele 10.00-12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 mai 2019, ora 09.00: proba scrisă și proba practică;
 • 09 mai 2019, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.   Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” din Iaşi, str. Cuza -Vodă nr. 29, telefon 0232/261.842.

Apply for this Job