Bibliotecar, referent de specialitate (3 posturi) – Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” din SuceavaBibliotecar, referent de specialitate (3 posturi)

Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” din Suceava

26 iunie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Rectificare conform Monitorului Oficial al României, Partea A III-A, Nr. 967/11 iulie 2017, astfel:

-în loc de:

 • „Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
 • pentru postul de bibliotecar, studii superioare, grad II, Serviciul relaţii cu publicul – Secţia împrumut pentru copii:
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în muncă: minimum 6 luni;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: engleză şi/sau franceză – nivel mediu;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: cunoaşterea şi utilizarea programelor MS – Office (Word, Excel, Power Point), Internet, Baze de date şi sisteme informatice de bibliotecă.
 • pentru postul de bibliotecar; studii superioare, grad fl, Biroul Dezvoltare, prelucrare şi asistenţă melodică – Compartiment dezvoltare, evidenţă, prelucrare:
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în muncă: minimum 6 luni;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: engleză şi/sau franceză – nivel mediu;
 • cunoştinţe de operare pe calculator; cunoaşterea şi utilizarea programelor MS-Office (Word, Excel), Internet, Baze de date şi sisteme informatice de biblioteca – nivel mediu.
 • pentru postul de referent de specialitate, studii superioare, grad II, Compartiment Arhivă:
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în muncă; minimum 4 ani;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu.“

– se va citi:

 • „Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
  • pentru postul de bibliotecar, studii superioare, grad II, Serviciul Relaţii cu publicul – Secţia împrumut pentru copii:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de minimum 6 luni;
  • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: engleză şi/sau franceză – nivel mediu;
  • cunoştinţe de operare pe calculator; cunoaşterea şi utilizarea programelor MS-Offîce (Word, Excel, Power Point), Internet, Baze de date şi sisteme informatice de bibliotecă.
 • pentru postul de bibliotecar, studii superioare, grad II, Biroul Dezvoltare, prelucrare şi asistenţă metodică – Compartiment Dezvoltare, evidenţă, prelucrare:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de minimum 6 luni;
  • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: engleză şi/sau franceză – nivel mediu;
  • cunoştinţe de operare pe calculator: cunoaşterea şi utilizarea programelor MS-Office (Word, Excel), Internet, Baze de date şi sisteme informatice de bibliotecă – nivel mediu.
 • pentru postul de referent de specialitate, studii superioare, grad II, Compartiment Arhivă;
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de minimum 4 ani;
  • cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu.”

Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” din Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

•bibliotecar, studii superioare, gradul II Secţia împrumut pentru copii: -1 post;
•bibliotecar, studii superioare, gradul II Compartiment dezvoltare, evidenţă, prelucrare -1 post,
•referent de specialitate, gradul II Compartimentul arhivă -1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru postul de bibliotecar, studii superioare, grad II, Serviciul relaţii cu publicul – Secţia împrumut pentru copii:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în muncă: minimum 6 luni;
cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: engleză şi/sau franceză – nivel mediu,
cunoştinţe de operare pe calculator: cunoaşterea si utilizarea programelor MS – Office (Word, Excel, Power Point), Internet, Baze de date şi sisteme informatice de bibliotecă.

• pentru postul de bibliotecar, studii superioare, grad II, Biroul dezvoltare, prelucrare şi asistenţă metodică – Compartiment dezvoltare, evidenţă, prelucrare:
studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă,
vechime în muncă: minimum 6 luni;
cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: engleză şi/sau franceză – nivel mediu,
cunoştinţe de operare pe calculator: cunoaşterea şi utilizarea programelor MS-Office (Word, Excel), Internet, Baze de dale şi sisteme informatice de bibliotecă – nivel mediu.

• pentru postul de referent de specialitate, studii superioare, grad II, Compartiment arhivă:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
vechime în muncă: minimum 4 ani,
cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 iulie 2017, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 18 iulie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 24 iulie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” din Suceava, str. Mitropoliei nr. 4, etajul 1, telefon 0230/530.798.

Apply for this Job