Bibliotecar, redactor (3 posturi) – Biblioteca Județeană "G.T. Kirileanu" NeamţBibliotecar, redactor (3 posturi)

Biblioteca Județeană “G.T. Kirileanu” Neamţ

10 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Biblioteca Județeană “G.T. Kirileanu” Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiițor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. BIBLIOTECAR II S – Biroul Îndrumare metodică, completarea şi conservarea colecţiilor, completarea şi prelucrarea colecţiilor
 2. BIBLIOTECAR I S – Serviciul Relaţii cu publicul, informare bibliografică şi comunitară, Punct de lectură şi împrumut la domiciliu „Speranţa”
 3. REDACTOR II S – Serviciul Relaţii cu publicul, informare bibliografică şi comunitară, Centrul de Informare comunitară şi Depozit Legal

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Bibliotecar II S:
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
• capacitate de utilizare a cunoştinţelor generale şi de specialitate în scopul îndeplinirii adecvate a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă asumaţi prin fişa postului;
• capacitate de analiză şi sinteză, de organizare şi gestionare a informaţiei în scopul constituirii bazelor de date şi facilitării accesului publicului la colecţii / baze de date/informaţii;
• capacitate organizatorică, disponibilitate de lucru în echipă, în condiţii de presiune a timpului, în medii culturale diverse;
• capacitate de relaţionare eficientă atât la nivel organizatoric intern, cât şi extern;
• iniţiativă, creativitate, disponibilitate de schimbare şi adaptare la nou, empatie;
• capacitate de perfecţionare profesională continuă, atât prin mijloacele de formare tradiţionale asigurate în cadrul organizaţiei, cât şi prin proiecte de formare a resurselor umane;
• capacitate de relaţionare şi asumare de responsabilităţi, în condiţii de eficienţă şi eficacitate a muncii;
• receptivitate şi capacitate de învăţare continuă, de adaptare la schimbările impuse de tehnologia informaţiei;
• abilităţi de comunicare şi relaţionare cu grupuri de persoane diverse, în cadrul proiectelor/activităţilor educaţional-culturale ale bibliotecii;
• adaptabilitate la diferite grupuri ţintă şi la situaţii diverse, în condiţiile de presiune a publicului pe anumite segmente de timp;
• capacitate de evitare a stărilor conflictuale şi de respectare a relaţiilor ierarhice din cadrul organizaţiei.

BIBLIOTECAR I S
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

• capacitate de utilizare a cunoştinţelor generale şi de specialitate în scopul îndeplinirii adecvate a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă asumaţi prin fişa postului;
• capacitate de analiză şi sinteză, de organizare şi gestionare a informaţiei în scopul facilitării accesului publicului la colecţii/baze de date/informaţii;
• capacitate organizatorică, disponibilitate de lucru în echipă, în condiţii de presiune a timpului, în medii culturale diverse;
• capacitate de relaţionare eficientă atât la nivel organizaţional intern, cât şi extern;
• iniţiativă, creativitate, disponibilitate de schimbare şi adapatate la nou, empatie;
• capacitate de perfecţionare profesională continuă, atât prin mijloacele de formare tradiţionale asigurate în cadrul organizaţiei, cât şi prin proiecte europene de formare a resurselor umane;
• capacitate de relaţionare şi asumare de responsabilităţi, în condiţii de eficienţă şi eficacitate a muncii;
• capacitate de receptivitate şi învăţare continuă, de adaptare la schimbările impuse de tehnologia informaţiei;
• abilităţi de comunicare şi relaţionare cu grupuri de persoane diverse, în cadrul proiectelor/activităţilor educaţional-culturale ale bibliotecii;
• adaptabilitate la diferite grupuri ţintă şi la situaţii diverse, în condiţii de presiune a publicului pe anumite segmente de timp;
• capacitate de evitare a stărilor conflictuale şi de respectare a relaţiilor ierarhice din cadrul organizaţiei.

REDACTOR II S

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

• capacitate de utilizare a cunoştinţelor generale şi de specialitate în scopul îndeplinirii adecvate a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă asumaţi prin fişa postului;
• capacitate de transmitere, analiză şi sinteză, organizare şi gestionare eficientă a informaţiei ce face obiectul comunicării către diverse grupuri de public ţintă;
• abilităţi de comunicare scrisă şi orală, capacitate de a prezenta simplu şi clar, într-un limbaj accesibil publicului larg, idei sau mesaje din diverse domenii;
• capacitate organizatorică, disponibilitate de lucru în echipă, în condiţii de presiune a timpului, în medii culturale diverse;
• sociabilitate, răbdare, tact, amabilitate, capacitate de relaţionare eficientă atât la nivel organizaţional intern, cât şi extern;
• iniţiativă, creativitate, disponibilitate de schimbare şi adapatate la nou, empatie;
• memorie şi capacitate crescută de a reţine fapte, evenimente, nume, date, figuri;
• capacitate de perfecţionare profesională continuă, atât prin mijloacele de formare tradiţionale asigurate în cadrul organizaţiei, cât şi prin proiecte europene de formare a resurselor umane;
• capacitate de relaţionare şi asumare de responsabilităţi, în condiţii de eficienţă şi eficacitate a muncii;
• capacitate de receptivitate şi învăţare continuă, de adaptare la schimbările impuse de tehnologia informaţiei;
• abilităţi de comunicare şi relaţionare cu grupuri de persoane, în cadrul proiectelor/activităţilor educaţional-culturale ale bibliotecii;
• adaptabilitate la diferite grupuri ţintă şi la situaţii diverse, în condiţii de presiune a publicului pe anumite segmente de timp, dar şi în cazul unor situaţii neprevăzute;
• prezenţă de spirit, intuiţie, obiectivitate în evaluarea situaţiilor concrete, capacitate de evitare a stărilor conflictuale şi de respectare a relaţiilor ierarhice din cadrul organizaţiei.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 august 2017, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 septembrie 2017, ora 09.00 – proba scrisă;
 • 14 septembrie 2017, ora 09.00 – proba practică (operare PC) şi interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biblioteca Județeană “G.T. Kirileanu” Neamţ, Bulevardul Republicii 15 A, Piatra Neamț, Telefon/fax: 0233 210 379.

Apply for this Job