Bibliotecar, muncitor și îngrijitor (9 posturi) – Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“, din BucureştiBibliotecar, muncitor și îngrijitor (9 posturi)

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“, din Bucureşti

18 mai 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“, din Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. muncitor calificat IM – Serviciul Administrativ Tehnic;
 2. îngrijitor I – Serviciul Administrativ Tehnic;
 3. muncitor calificat IM – Serviciul Financiar Contabilitate;
 4. bibliotecar IA M – Serviciul Conservarea Colecțiilor;
 5. bibliotecar I M – Serviciul Conservarea Colecțiilor;
 6. bibliotecar II S – Serviciul Comunicarea Colecțiilor;
 7. bibliotecar II S – Serviciul Comunicarea Colecțiilor;
 8. bibliotecar IA M – Filiala de Fizică;
 9. bibliotecar I SSD – Filiala de Limbi și Literaturi Străine, Secția Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Orientale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat IM – Serviciul Administrativ Tehnic:
  • studii medii/generale;
  • certificat/atestat instalator;
  • vechime în muncă minimum 4 ani;
 • îngrijitor IM – Serviciul Administrativ Tehnic:
  • studii medii/generale;
  • vechime în domeniul întreținerii și curățeniei minimum 4 ani;
 • muncitor calificat IM – Serviciul Financiar Contabilitate:
  • studii medii/generale;
  • certificat/atestat instalator;
  • vechime în muncă minimum 4 ani;
 • bibliotecar IA M – Serviciul Conservarea Colecțiilor, perioadă nedeterminată;
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime minimum 1 an într-o bibliotecă universitară;
  • curs de inițiere în biblioteconomie;
 • bibliotecar IM- Serviciul Conservarea Colecțiilor:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • curs postliceal de biblioteconomie sau curs de inițiere în biblioteconomie;
  • vechimea în muncă nu este necesară;
 • bibliotecar II S – Serviciul Comunicarea Colecțiilor:
  • studii superioare în domeniul biblioteconomiei și științei informării absolvite cu diplomă de licență sau studii masterale/studii postuniversitare în domeniul biblioteconomiei, curs inițiere în biblioteconomie;
  • vechimea în muncă nu este necesară;
 • bibliotecar II S – Serviciul Comunicarea Colecțiilor:
  • studii superioare în domeniul biblioteconomiei și științei informării absolvite cu diplomă de licență sau studii masterale/studii postuniversitare în domeniul biblioteconomiei, curs inițiere în biblioteconomie;
  • vechime – minimum șase luni de activitate într-o bibliotecă;
 • bibliotecar IA M – Filiala de Fizică, perioadă nedeterminată:
  • studii medii absolvite, cu diplomă de bacalaureat;
  • atestat de competențe profesionale în specializarea Biblioteconomie/adeverință de absolvire a cursului;
  • cunoștințe de utilizare a calculatorului;
  • vechime de minimum 3 ani în activitatea specifică de bibliotecă;
 • bibliotecar I SSD – Filiala de Limbi și Literaturi Străine, Secția Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Orientale:
  • studii superioare de scurtă durată în domeniul biblioteconomiei absolvite cu diplomă de licență;
  • cunoștințe de utilizare a calculatorului;
  • vechime de minimum 3 ani în activitatea specifică de bibliotecă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iunie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 iunie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 16 iunie 2020, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“, din Bucureşti, str. Boteanu nr 1, sector 1, telefon 021/313.16.05. interior 258.

Apply for this Job