Bibliotecar – Liceul Tehnologic Nr. 1, AlexandriaBibliotecar

Liceul Tehnologic Nr. 1, Alexandria

 • Angajator: Liceul Tehnologic Nr. 1, Alexandria
 • Tip angajator: No Categories
 • Categoria postului: Funcție publică
 • Județ: (vezi pe hartă)
 • Tipul postului:
 • Nivelul postului:
14 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Liceul Tehnologic Nr. 1, cu sediul în Alexandria organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractul de execuție vacant, de bibliotecar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • curs de formare profesională în domeniul biblioteconomiei;
 • vechimea nu este obligatorie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 martie 2017, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 aprilie 2017, ora 10:00, proba practică;
 • 10 aprilie 2017, ora 14:00, proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare la sediul Liceului Tehnologic Nr. 1, Municipiul Alexandria, persoana de contact: Dumitrescu Elena, telefon 0247312181, e-mail: grup_rul@yahoo.com.

Apply for this Job