Bibliotecar II și redactor S II (3 posturi) – Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” din Piatra-NeamţBibliotecar II și redactor S II (3 posturi)

Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” din Piatra-Neamţ

26 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” din Piatra-Neamţ organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale, de execuție vacante, după cum urmează:

 1. bibliotecar, studii superioare II (2 posturi) – în cadrul Compartimentului Săli de lectură și informare bibliografică „Aurel Dumitrașcu” – Serviciul Dezvoltare instituțională, relații cu publicul, informare bibliografică și comunitară;
 2. redactor, studii superioare II – în cadrul Compartimentului Comunicare, Relații publice, Programe, Proiecte – Serviciul Dezvoltare instituțională, relații cu publicul, informare bibliografică și comunitară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • bibliotecar, studii superioare II:
  • studii superioare de lungă durată (cu susținerea lucrării de diplomă/ licență);
  • vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare – studii superioare de lungă durată (cu susținerea lucrării de diplomă/licență) – minimum 6 luni;
  • îndeplinirea prevederilor legale prevăzute pentru o gestiune complexă;
  • abilități de utilizare a calculatorului;
  • aptitudini de relaționare, comunicare organizațională și extraorganizațională;
  • disponibilitate pentru lucru în echipă, spirit de inițiativă și capacitate organizatorică.
 • redactor, studii superioare II:
  • studii superioare de lungă durată, preferabil litere, jurnalism, comunicare (cu susținerea lucrării de diplomă/licență);
  • vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare – studii superioare de lungă durată, minimum 6 luni;
  • abilități de creare și prezentare de materiale editoriale, realizare/editare fotografii;
  • abilitate de a produce materiale de calitate, în termenele fixate;
  • abilități de utilizare a calculatorului: Word, Excel, Corel Draw;
  • aptitudini de relaționare, comunicare organizațională și extraorganizațională;
  • disponibilitate pentru lucru în echipă, spirit de inițiativă și capacitate organizatorică.
  • reprezintă un avantaj experiența în copywriting și/sau editare de materiale digitale inclusiv blog-uri, pagini web și alte materiale scrise.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 decembrie 2019, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 18 decembrie 2019, ora 09.00-12.00: proba scrisă;
 • 23 decembrie 2019, ora 09.00: proba practică (operare PC) şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” din Piatra-Neamţ, Bd. Republicii nr. 15 A, telefon: 0233/210.379.

Apply for this Job