Auditori (2 posturi) – Primăria Comunei SlatinaAuditori (2 posturi)

Primăria Comunei Slatina

24 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent şi auditor, clasa I, grad profesional principal – Compartiment audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Slatina, judeţul Suceava.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
  • minimum 1 an, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent,
  • respectiv minimum 5 ani pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal;
 • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 septembrie 2017, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 28 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr.188/1999, privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modific[rile si completările ulterioare.
Legea nr. 215/2001, republicata- Legea administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr. 7/2004, republicată privind Codul de conduit a functionarilor publici.
Legea nr. 672/2002- privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr.1086/2013- pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitătii de audit public intern.
O.G. nr. 37/2004 – pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul intern.
Legea nr. 106/2004- privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul intern
Legea nr. 191/2011, privind modificarea si completarea Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern.
O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind condiuta etica a auditorului intern.Ordinul nr 400/2015 pentru aprobarea Codului controluluio intern menegerial al entitatilor publice.

Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT – nivel mediu

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job