Auditori (2 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului PrahovaAuditori (2 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova

24 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior şi auditor, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • auditor, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
 • auditor, clasa I, grad profesional principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

auditor, clasa I, grad profesional superior:
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
Legea 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata ;
Legea 672/2002 legea privind auditul public intern, republicata ;
Ordinul 252 /2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
Hg 1086/2013 aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
Ordin 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
OSGG 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
Hg 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Legea 82/1991 Legea contabilitatii, republicata;
OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
Ordin 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
Ordin 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005.

auditor, clasa I, grad profesional principal:
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
Legea 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata ;
Legea 672/2002 legea privind auditul public intern, republicata ;
Ordinul 252 /2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
Hg 1086/2013 aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
Ordin 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
OSGG 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
Hg 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Legea 82/1991 Legea contabilitatii, republicata;
OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job