Auditor superior – Primăria oraşului Ştefăneşti, judeţul ArgeşAuditor superior

Primăria oraşului Ştefăneşti, judeţul Argeş

17 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ştefăneşti, judeţul Argeş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iunie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Bibliografia stabilita pentru concurs este urmatoarea:
1.Constitutia Romaniei;
2.Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduita a Functionarilor publici, republicata cu modificările şi completările ulterioare ;
4.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
5.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6.H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
7.Legea nr. 672 / 2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare ;
8.Hotărârea Guvernului nr. 1086 / 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
9.Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
10.ORDIN nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare
11.Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
12.OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare
13.O.M.F.P. nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat cu modificările şi completările ulterioare;
14.Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei- Titltl IV conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job