Auditor superior – Primăria Oraşului Pogoanele, Judeţul BuzăuAuditor superior

Primăria Oraşului Pogoanele, Judeţul Buzău

10 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pogoanele, judeţul Buzău.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

– Constituţia României;
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 227/2015- privind Codul Fiscal;
– Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern
– O.M.F.P. nr.252/2004, pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job