Auditor superior – Primăria oraşului Pecica, judeţul AradAuditor superior

Primăria oraşului Pecica, judeţul Arad

1 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – compartimentul audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica, judeţul Arad.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României;
2. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publica locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarului public – republicata (2), cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004 – Codul de conduită al funcţionarului public – republicată ;
5. Legea nr.672/2002 – privind auditul public intern – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea de Guvern nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
7. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
8. Ordonanţa de Guvern nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, modificat si completat,
11. Legea nr.227/2015 – privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr.207/2015 – privind Codul de procedură fiscală – cu modificările şi completările ulterioare ;
13. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job