Auditor superior – Primăria Orașului Ocna MureșAuditor superior

Primăria Orașului Ocna Mureș

7 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante de auditor, clasă I, grad profesional superior – Compartimentul Audit public intern din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
 • cunoştinţelor de operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 mai 2017, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 09 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă – la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 8 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României – revizuită.
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr.7/2004, republicată – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.
Legea nr.672/2002 – privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare.
H.G. nr.1086/2013 – pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.
Legea contabilităţii nr. 82/1991 (r4), cu modificările şi completările ulterioare.
Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare.
O.M.F.P. nr. 252/2004 – pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 215/2001, republicată – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordonanţa de urgenţă nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordinul nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al enităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job