Auditor superior – Primăria Oraşului Ocna Mureş, Judeţul AlbaAuditor superior

Primăria Oraşului Ocna Mureş, Judeţul Alba

12 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator – Word si Excel – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 noiembrie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 12 noiembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constitutia României;
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată 2,cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 672/19.12.2002 republicată privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Hotărârea nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 – republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
8.OMFP nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în M.O. nr. 128/12.02.2004, cu modificările şi completările ulterioare;
9.Legea nr. 500/11.07.2002 a finanţelor publice, publicată în M.O. nr. 597/12.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
11.OMFP nr. 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 273/2006 finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
13.Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările si completările ulterioare;
14.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata privind activitatea de audit financiar, cu modificările şi completările ulterioare;
15.Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job