Auditor superior – Primăria Orașului DetaAuditor superior

Primăria Orașului Deta

15 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit public intern din cadrul Primăriei oraşului Deta, judeţul Timiş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă – la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2 , cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr. 672/2002 – Privind auditul public intern, actualizată ;
O.G. 37/29.01.2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern;
H.G. nr. 1086/ 11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
H.G. nr.1259/12.12.2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice;
O.G. nr.119/1999 – privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
O.S.G.G. nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităţilor publice;
O.M.F.P.252/03.02.2004 – pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată cu modificările ulterioare ;
Legea 273/2006 – privind finanţele publice locale, actualizate ;
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job