Auditor superior – Primăria Municipiului Salonta, judeţul BihorAuditor superior

Primăria Municipiului Salonta, judeţul Bihor

19 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Salonta, judeţul Bihor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • cunoştinţe de operare PC – nivel bază – dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici-cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală , modificată şi complectată prin Legea 286/2006;
Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită al funcţionarului public- republicată;
Constitutia Romaniei
O.M.F.P nr. 252/2004 – pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Ordinul S.G.G.nr.600/2018-pentru aprobarea Codului controlului inter/managerial a entitatilor publice;
Hotărâre nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
Legea nr.82/1991 contabilităţii, republicată în anul 2008, (M.O nr.454/2008), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 273/2006, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare privind finantele publice locale.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job