Auditor superior – Primăria Municipiului Piatra NeamţAuditor superior

Primăria Municipiului Piatra Neamţ

27 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, gradul profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau ştiinţelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
 • cunoştinţe operare PC – nivel mediu;
 • programe de perfecţionare/specializare atestate prin deţinerea unui certificat/diplomă în domeniul auditor intern în sectorul public.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 29 mai 2017, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • Legea nr. 672/2002, republicata, privind auditul public intern
 • Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern
 • Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern
 • Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv
 • Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
 • Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 • Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice , actualizata
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 • Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT – nivel mediu

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job