Auditor superior – Primăria municipiului Buzău, judeţul BuzăuAuditor superior

Primăria municipiului Buzău, judeţul Buzău

15 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasă I, grad profesional superior – Compartimentul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, judeţul Buzău.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

– Constituţia României;
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidaarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 672 /2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordin Ministerului Finanţelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar propriu, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
– Legea nr.53/2003,Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea-Cadru nr. 153-2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job