Auditor superior – Primăria municipiului Bârlad, judeţul VasluiAuditor superior

Primăria municipiului Bârlad, judeţul Vaslui

22 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Primăriei municipiului Bârlad, judeţul Vaslui.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 decembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicata;
4. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile şi completările ulterioare;
5. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind angajarea , lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
8. Hotarare Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 227/2015 – privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedură fiscala, cu modificările şi completările ulterioare ;
14. Ordinul Secretariatului General al Guvernului, nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
15. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
16. Legea nr. 161/2003 – Legea privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare ;
17. Ordin MFP nr. 1954/2005 – Ordin pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice , numai anexa 2

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job