Auditor superior – Primăria comunei Plopu, judeţul PrahovaAuditor superior

Primăria comunei Plopu, judeţul Prahova

10 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Audit Public Intern, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Plopu, judeţul Prahova.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 decembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constitutia Romaniei;
Legea nr. 215/ 2001- Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 188/ 1999- privind Statutul functionarilor publici, republicata 2, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
Legea nr. 672/ 2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 1086/ 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
Legea nr. 273/ 2006 privind Finantelor Publice Locale,actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta Guvernului, nr. 119/ 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind anagajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 923/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat;
Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job