Auditor superior – Primăria comunei Huruieşti, judeţul BacăuAuditor superior

Primăria comunei Huruieşti, judeţul Bacău

15 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Audit Public, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Huruieşti, judeţul Bacău.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constitutia Romaniei;
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici (r1);
Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr.1086/2013 pentru aptobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;
O.M.F.P nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;;
Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job