Auditor superior – Primăria Comunei Bălţăteşti


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Auditor superior

Primăria Comunei Bălţăteşti

12 ianuarie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, gradul profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălţăteşti, judeţul Neamţ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare
Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, capitolul IX impozite si taxe locale.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job