Auditor superior – Primăria oraşului Copşa Mică, judeţul SibiuAuditor superior

Primăria oraşului Copşa Mică, judeţul Sibiu

15 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – compartimentul audit intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică, judeţul Sibiu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României, republicata;
Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (republicare 2), cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*) – republicare;
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale*) – republicare, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotărârea nr. 18/2016 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, cu modificările si completările ulterioare
Legea nr. 672/2002 – Privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare
Ordonanţa nr. 37/29.01.2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern;
H.G. nr. 1086/ 11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
Hotărârea de Guvern nr.1259/12.12.2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice;
Legea 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu – REPUBLICARE*);
ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job