Auditor superior – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a municipiului Giurgiu, judeţul GiurgiuAuditor superior

Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu

14 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasă I, grad profesional superior– compartimentul Audit Public Intern din cadrul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale a municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • cursuri de perfecţionare în domeniul auditului public intern dovedite documente;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 215/2001 (republicată) a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
7.Ordinul 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
8.Ordin nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job