Auditor superior – Consiliul Judeţean Bistriţa-NăsăudAuditor superior

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

29 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
 • cunoştinţe de operare pe calculator, dovedite prin deţinerea unei diplome, atestat, certificat sau alte documente echivalente.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată2 , cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern /managerial si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat;
Ordinul secretarului general al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job