Auditor superior – Centrul Municipal de Cultură AradAuditor superior

Centrul Municipal de Cultură Arad

22 iunie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul audit public intern din cadrul Centrului Municipal de Cultură Arad, judeţul Arad.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.CONSTITUŢIA ROMÂNIEI – M.O nr. 767 din 31 octombrie 2003, republicată.
2.Legea nr.215/2001 privind Legea administraţiei publice locale republicată cu completările şi modificările ulterioare;
3.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare ;
4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici , republicată, cu completările şi modificările ulterioare ;
5.Legea nr. 672 / 2002 privind auditul public intern, republicată, cu completările şi modificările ulterioare ;
6.Hotărârea Guvernului României nr.1086 /2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
7.Ordin nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, cu completările şi modificările ulterioare;
8.Hotărârea Guvernului României nr.1259 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice din 3 ianuarie 2013;
9. Ordonanţa nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, repubicată, cu completările şi modificările ulterioare;
10. Ordinul S.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
11.Hotărârea Guvernului României nr.1183 / 2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern, cu completările şi modificările ulterioare.
12.Legea nr. 82/1992, legea contabilităţii, republicată;
13.Legea nr.500/2002, privin finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job