Auditor superior (2 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului TimişAuditor superior (2 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş

14 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • auditor, clasa I, grad profesional superior nr. 1:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • auditor, clasa I, grad profesional superior nr. 2:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice, specializarea drept;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 ianuarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României – republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003.
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – republicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 29 mai 2007.
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – republicată în Monitorul Oficial al României nr. 525 din 2 august 2007.
H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal – publicată în Monitorul Oficial nr. 920 din 23 noiembrie 2017.
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – publicată în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016.
H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – publicată în Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016 – publicată în Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016.
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice – publicată în Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002.
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006 .
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern – republicată în Monitorul Oficial nr. 856 din 5 decembrie 2011 .
Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern – publicată în Monitorul Oficial nr. 17 din 10 ianuarie 2014 .
Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern – publicată în Monitorul Oficial nr. 128 din 12 februarie 2004 .
Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv – republicată în Monitorul Oficial nr. 799 din 12 noiembrie 2003.
Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – publicată în Monitorul Oficial nr. 37 din 23 ianuarie 2003.
Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice – publicat în Monitorul Oficial nr. 387 din 7 mai 2018.
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015.
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – publicată în Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015 .
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică – publicată în Monitorul Oficial nr. 448 din 24 noiembrie 1998.

Notă: la studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor trebui să cunoască
toate modificările, completările şi republicările intervenite pînă la data concursului.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job