Auditor S IA, consultant artistic S IA și operator (sunet) S IA (4 posturi) – Teatrul „C. I. Nottara” din BucureștiAuditor S IA, consultant artistic S IA și operator (sunet) S IA (4 posturi)

Teatrul „C. I. Nottara” din București

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Teatrul „C. I. Nottara” din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 1. auditor S IA cod COR 241105 – 2 posturi;
 2. consultant artistic S IA cod COR 265401;
 3. operator (sunet) S IA cod COR 352126.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • auditor:
  • studii de specialitate – profil economic – studii superioare de lungă durată acreditate, absolvite cu diploma de licenţă şi master în specialitate;
  • perfecţionări, specializări: cursuri de perfecţionare în tehnici de auditare a instituţiilor publice, contabilitate financiară, audit financiar;
  • vechimea în muncă/speeialitatea necesară – minimum 5 ani în cadrul instituţiilor publice;
  • cunoştinţe de operare/programe pe calculator: Microsoft Office – nivel avansat, inclusiv programe de specialitate;
  • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres, bun organizator, ordonat, dinamic, corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă dc ceilalţi angajaţi, faţă de partenerii şi colaboratorii INCDMNR-IMNR, spirit de iniţiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală;
  • certificate/diplome sau alte acte doveditoare care atesta specializarea ca auditor public intern, respectiv Certificat de atestare pentru funcţia de auditor intern, emis de Ministerul Finanţelor Publice prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intrau (UCAAPI);
  • în situaţia în care la data depunerii dosarului de candidatură, candidatul nu deţine avizul Compartimentului de audit public intern din cadrul Ministerul Cercetării şi Inovării, va completa o declaraţie pe propria răspundere în care va preciza că din punctul său de vedere îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea avizului şi se angajează să depună la autorităţile competente documentele solicitate de lege pentru avizare.
 • auditor:
  • audit intern – activitatea de audit; cerinţele legislative şi standardele de audit; conduită profesională şi independentă;
  • managementul financiar – analiză financiară; economia afacerilor, economia generală şi financiară; matematică şi statistică; analiza şi gestionarea riscurilor;
  • management organizaţional, control intern şi guvernanță;
  • contabilitatea financiară: principiile şi teoria generală a contabilităţii; cerinţele legislative privind întocmirea rapoartelor anuale/situaţiilor financiare anuale şi a rapoartelor anuale consolidate/situaţiilor financiare anuale consolidate, privind standardele de contabilitate;
  • contabilitatea de gestiune; gestionarea riscurilor şi controlul intern; principiile de bază ale gestionării financiare a entităţilor;
  • gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate, dreptul – legislaţia muncii, a asigurărilor sociale şi medicale; legislaţia fiscală, civilă şi comercială; legislaţia privind societăţile comerciale; legislaţia privind insolvabilitatea şi procedurile similare;
  • capacitatea sporită de concentrare, de analiză şi sinteză, capacitatea de a lua decizii şi de a-şi asuma responsabilitatea, capacitatea de argumentare, abilităţi bune de comunicare cu colegii şi cu celelalte departamente, orientarea spre rezultat, multitasking, capacitatea de lucru în echipă, adaptabilitate, flexibilitate, atenţie sporită pentru detalii, rezistenţă la stres, capacităţi bune dc organizare şi prioritizarc a sarcinilor, implicare şi spirit de iniţiativă.
 • consultant artistic S IA:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe umaniste;
  • vechime in specialitate – minimum 3 ani;
  • experienţă în domeniu de marketing cultural – minimum 1 an;
  • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională avansat, scris şi vorbit;
  • cunoştinţe în promovare proiecte culturale.
 • operator (sunet) S IA:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă şi master în domeniul tehnic/muzical;
  • minimum 1 (un) an vechime în muncă;
  • cunoştinţe de calculator (cunoaşterea a cel puţin un program de procesare sunet – SOUND FORCE);
  • abilităţi şi aptitudini necesare – calibrate acustică şi aliniere sisteme de redare audio;
  • cerinţe specifice – cunoaştere şi utilizare componente digitale în domeniul audio-muzical: editoare audio simple (Adobe Audition, Sound Forge/Steinberg, Wabelab, Cubase), editoare audio multipistă (Adobe Audition, Steinberg Nuendo, Pro Tools/Avid ProTools, Steinberg, Cubase).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2019: data limită de depunere a dosarelor;
 • 21 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă/practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului „C. I. Nottara” din București, bd. Magheru, nr. 20, etaj 2, sectorul 1, telefon: 021/311.71.68, 021/318.89.01, interior 121.

Apply for this Job