Auditor (S) IA ,consilier (S) IA și inspector de specialitate (S) IA (3 posturi) – Creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului BucureştiAuditor (S) IA ,consilier (S) IA și inspector de specialitate (S) IA (3 posturi)

Creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti

6 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

Compartiment Audit Public Intern:

 • auditor (S) IA – 2 posturi.

Serviciul cercetare, documentare şi valorificarea tradiţiei:

 • consilier (S) IA – 2 posturi.

Compartiment secretariat, relaţii publice

 • inspector de specialitate (S) IA -1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru auditor (S) IA din cadml Compartimentului Audit Public Intern. Concursul se va desfăşura astfel:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă cu specializare îu domeniul economic;
  • perfecţionări, specializări – cursuri de perfecţionare în tehnici de auditare a instituţiilor publice, audit public, contabilitate financiară, audit financiar;
  • vechimea m muncă – minimum 20 ani;
  • cunoştinţe de operare/programe pe calculator – Microsoft Office-nivel avansat, inclusiv programe de specialitate.
 • pentru consilier (S) IA din cadrul Serviciul cercetare, documentare şi valorificarea tradiţiei. Concursul se va desfăşura astfel:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • cunoştinţe de operare/programe pe calculator – Microsoft Office – nivel
  • avansat, inclusiv programe de specialitate;
  • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională, nivel mediu;
  • experienţă în administraţie publică minimum 1 an.
 • pentru inspector de specialitate (S) IA din cadrul Compartiment secretariat, relaţii publice.
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime in muncă minimum 15 ani;
  • cunoştinţe de operare/programe pe calculator: Microsoft Office-nivel avansat, inclusiv programe de specialitate;
  • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • auditor (S) IA – 2 posturi:
  • 28 noiembrie 2018, ora 09.30: proba scrisă;
  • 05 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.
 • consilier (S) IA – 2 posturi:
  • 28 noiembrie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
  • 05 decembrie 2018, ora 13:00: proba interviu.
 • inspector de specialitate (S) IA -1 post:
  • 28 noiembrie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
  • 05 decembrie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul din Bucureşti, Piaţa Lahovari nr. 7, sectorul 1, telefon: 0728/728.659.

Apply for this Job