Auditor public intern IA, consilier II, muncitor I (3 posturi) – Inspectoratul Școlar Județean GalațiAuditor public intern IA, consilier II, muncitor I (3 posturi)

Inspectoratul Școlar Județean Galați

19 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Inspectoratul Școlar Județean Galați organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• auditor public intern IA -1 post;
• consilier II (domeniul economic) -1 post;
• muncitor I (depozit manuale școlare) -1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru funcția de auditor public intern IA:
studii superioare economice de lungă durată/studii universitare de licență și masterat,
vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani;
vechime în specialitatea postului – minimum 3 ani;
deține competențele necesare certificate prin atestatul de formare profesională ca auditor public intern, eliberat de un furnizor de formare profesională recunoscut de Agenția Națională pentru Calificări;
cunoștințe de operare PC – nivel avansat, dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii;
participarea la cursuri de formare profesională/instruirii în domeniul auditului public intern;
avizul favorabil al Compartimentului Audit Intern din cadrai M.E.N., conform H.G. nr. 1086/2013, respectiv O.M.E.N. nr. 5509/2017, ce se va obține după faza de selecție a dosarelor.

• pentru funcția de consilier II (Domeniul Economic):
studii superioare economice de lungă durată/studii universitare de licență și masterat;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani;
cunoștințe de operare PC – nivel avansat, dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii.

• pentru funcția de muncitor I (Depozit Manuale Școlare):
studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
vechime în muncă de minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 iunie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 15 iulie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 18 iulie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare la sediul Inspectoratului Școlar Județean Galați, Str. Portului nr. 55B, județul Galați, camera 2, telefon 0372/36.20.00, interior 127.

Apply for this Job