Auditor principal – Primăria oraşului Vicovu de Sus, judeţul SuceavaAuditor principal

Primăria oraşului Vicovu de Sus, judeţul Suceava

6 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasă I, grad profesional principal – Compartimentul Audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Vicovu de Sus, judeţul Suceava.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 decembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
8. Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, publicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 – republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
11. OMFP nr. 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata privind activitatea de audit financiar, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job