Auditor principal – Primăria Orașului MurgeniAuditor principal

Primăria Orașului Murgeni

15 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, gradul profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murgeni, judeţul Vaslui.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii: ştiinţe economice, ştiinţe juridice, specializarea drept, ştiinţe inginereşti sau domeniul matematică şi ştiinţe ale naturii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia Romaniei
Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată
Legea nr. 188/1999 – privind statutul funcţionarilor publici republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr. 273/29.06.2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările -ulterioare;
Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările si completarile ulterioare;
Ordinul M.F.P nr.1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, cu modificări şi completări ulterioare, republicata ;
Ordin M.F.P 1792/24.12.2002 – M.Of 37/23.01.2003 – pt. aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice si organizarea, evidenţa si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificările şi completările ulterioare
Ordin M.F.P 1917/12.12.2005 M.Of 1186/29.12.2005 pt. aprobarea Normelor privind org. si condiţiile contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pt. I.P si instrucţiuni de aplicare, cu modificări şi completări ulterioare;
Ordin nr 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job