Auditor principal – Primăria oraşului Eforie, judeţul ConstanţaAuditor principal

Primăria oraşului Eforie, judeţul Constanţa

5 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Eforie, judeţul Constanţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 aprilie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României, republicată;
2.Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4.Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul IX “Impozite şi taxe locale”;
7.HG nr. 1 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificvările şi completările ulterioare;
8.Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
9.Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12. OG nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea codului Controlului intern managerial al entităţilor publice;
14.OMFP nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
15.Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, modificat si completat;
16. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, modificat si completat;
17.H.G nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;
18.O.M.F.P nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
19. O.M.F.P nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job