Auditor principal – Primăria oraşului Bragadiru, judeţul IlfovAuditor principal

Primăria oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov

11 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasă I, grad profesional principal – Compartimentul Audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • curs audit intern în sectorul public absolvit cu diplomă/certificat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată;
Legea contabilităţii nr. 82/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;
Ordin nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia,cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordin nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job